1. ראשי
 2. מדיניות הפרטיות
מהי מדיניות הפרטיות?
תג מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, הפועל בכתובת האינטרנט www.tag.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של תג (להלן: "האתר").

תנאים אלה יסבירו מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת תג במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף אודותיך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על גברים ומגדרים אחרים.

דיווח על פגיעה בפרטיותך
אם את חושבת שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני לנציג תג באמצעות כתובת הדוא"ל: services@tag.co.il, או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת תג הבאה:
תג שירותי אינטרנט דרך השדה 175 ת.ד 175 פוריה עלית 150800  נציגי תג עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לתג
השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד לסינדיקציה, יצירת קשר עם תג באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם באזור הרלבנטי באתר. עלייך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסרי, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי תג.

אינך חייבת על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול תג, למשל בעת שאת מגישה בקשות או פניות כלשהן לתג.

כאשר את מוסרת מידע אישי של צד שלישי, את מצהירה כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לתג, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת שתשתמשי באתר, עשויה תג לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, תג רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת
תג מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. אנו מדגישים כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דעי כי התכנים שאת טוענת לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עלייך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסרת מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסרי ובפרטים שתאסוף תג במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות :
 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את תג לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל תג, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשתג סבורה שקיים צורך דחוף בכך או שיצירת קשר התבקשה ואושרה על ידיך באמצעות הטפסים השונים באתר; 
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשתג סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
תג לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן :
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
אם תפרי את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי תג כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי תג צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותייך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תג ו/או מי מטעמה;
בכל מקרה שתג תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
תג תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לתג ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בתג וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של תג. תג לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
אם תג תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותייך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?
המידע שתג אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל. המידע נשמר בהצפנה חזקה שאינה מאפשרת צפייה ישירה במידע במסדי הנתונים.

Cookies
תג עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

תג נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראי הרחבה במרכז המידע של גוגל.
 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראי הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.
 • אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותייך (באמצעות "Opt-Out"):
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחצי כאן. 
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחצי כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחצי כאן. 
 • למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחצי כאן.

זכרי, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע
תג מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, תג אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בתג יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לתג – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי תג על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה תג למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאית לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לתג לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
תג רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עלייך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה: 10/03/2024


X
מאות חטופים על ידי החמאס
52
ימים
:
03
שעות
:
58
דקות
:
28
שניות